Bảng giá NAV Quỹ mở | Hướng dẫn sử dụng | Khôi phục cài đặt gốc | English
 VNX-AllShare:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 VN-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■––  
 VN30-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 HNX-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 HNX30-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–  
 Upcom-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 
 
           
Nhập mã:     Ngành :
TC Trần Sàn Dư mua Khớp lệnh Dư bán Giá NN Mua NN Bán
KL4 G3 KL3 G2 KL2 G1 KL1 Giá KL +/- TKL G1 KL1 G2 KL2 G3 KL3 KL4 Cao Thấp TB
TC Trần Sàn Dư mua Khớp lệnh Dư bán Giá NN Mua NN Bán
KL4 G3 KL3 G2 KL2 G1 KL1 Giá KL +/- TKL G1 KL1 G2 KL2 G3 KL3 KL4 Cao Thấp TB
Mã TC Trần Sàn Dư mua Khớp lệnh Dư bán Giá NN Mua NN Bán
KL4 G3 KL3 G2 KL2 G1 KL1 Giá KL +/- TKL G1 KL1 G2 KL2 G3 KL3 KL4 Cao Thấp TB
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT ■ Chưa thể vượt mốc 830 - Cập nhật kinh tế vĩ mô   ■ Lo ngại về hiện tượng phân phối đỉnh - Cập nhật PV Power   ■ Ngân hàng dẫn dắt thị trường - Cập nhật SMV   ■ Chờ đợi sự lan tỏa của dòng tiền - Cập nhật CTG   ■ Sắc xanh không thực tế - Cập nhật HAX     . Trực tuyến: