Bảng giá NAV Quỹ mở | Hướng dẫn sử dụng | Khôi phục cài đặt gốc | English
 VNX-AllShare:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 VN-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■––  
 VN30-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 HNX-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 HNX30-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–  
 Upcom-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 
 
           
Chào mua
Giá Khối lượng CTCK rao mua
Khớp lệnh
Giá Khối lượng GTGD
Tổng    
Chào bán
Giá Khối lượng CTCK rao bán
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT ■ Chưa thể vượt mốc 830 - Cập nhật kinh tế vĩ mô   ■ Lo ngại về hiện tượng phân phối đỉnh - Cập nhật PV Power   ■ Ngân hàng dẫn dắt thị trường - Cập nhật SMV   ■ Chờ đợi sự lan tỏa của dòng tiền - Cập nhật CTG   ■ Sắc xanh không thực tế - Cập nhật HAX     . Trực tuyến: